Pryncypia

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej:

Art. 25.
1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.

KONKORDAT między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską:

Artykuł 1
Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej:

Decyzja papieża Benedykta XVI jest dla nas wszystkich zaskoczeniem. Tym niemniej już dzisiaj na gorąco chciałbym podziękować za wiele papieskich słów, gestów i decyzji, świadczących o tym, że Polska i polski Kościół miał i ma nadal szczególne miejsce w jego sercu.

W sposób szczególny pragnę podziękować za rolę w procesie pojednania polsko-niemieckiego, począwszy od lat 60. ubiegłego wieku, aż po lata jego pontyfikatu.

Pragnę podziękować za jego pielgrzymkę apostolską do naszego kraju, a nade wszystko za beatyfikację naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II.

Jestem przekonany, że te wszystkie dobre słowa, dobre decyzje, dobre gesty zachowamy na długo w naszej wdzięcznej polskiej pamięci.

Senat Rzeczpospolitej Polskiej:

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustawy budżetowej na rok 2013:
7)  w załączniku nr 2:
a) w części 43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w rozdziale 75822 – Fundusz Kościelny, zwiększa się dotacje i subwencje o 94.373 tys. zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące).
4)  w załączniku nr 2:
a) w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92118 – Muzea, zmniejsza się dotacje i subwencje o 3.000 tys. zł (trzy miliony),
b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – Rezerwa na pokrycie kosztów realizacji na terenie Federacji Rosyjskiej pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r., z kwotą dotacji i subwencji 3.000 tys. zł (trzy miliony)

PS.
Co łączy Wojewódzkiego, Palikota i gwałt? Co naprawdę było przyczyną wściekłości z jaką wyzwolone panie rzuciły się najpierw na jednego, a teraz na drugiego? W obu przypadkach panowie wyrazili désintéressement.

Dodaj komentarz