Stan rozładowany

Poseł Robert Winnicki podczas wystąpienia w Sejmie, w którym przekonywał, że niezdolny do życia zarodek musi mieć większe prawo do życia niż nosząca go kobieta, został zagadnięty przez posłankę gdzie są kobiety z Konfederacji? Pani poseł, pani weźmie miotłę i odleci, naprawdę, proszę dać sobie spokój — odparł poseł. Co chciał przez to powiedzieć? Otóż w sposób jasny, zrozumiały i nie budzący żadnych wątpliwości chciał w ten sposób dać do zrozumienia, że kobiety latały już wtedy, gdy mężczyźni świnie paśli.

1 grudnia weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw. 30 listopada, przed wejściem w życie ustawy, a więc bez podstawy prawnej, mini ster Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał dwa rozporządzenia. W jednym wprowadził

zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi na okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 1 marca 2022 r.

W drugim wprowadził

czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi na okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 1 marca 2022 r.

Artykuł 52 punkt 1 Konstytucji stanowi, że

Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu.

Niezgodne z Konstytucją jest szczepienie, a zgodny stan nibywyjątkowy w celu

zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego w strefie nadgranicznej w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, lub mienia, wynikającym z przekraczania granicy państwowej wbrew przepisom prawa lub podejmowania prób takiego przekraczania, lub uzasadnionym ryzykiem popełniania innych czynów zabronionych, może być wprowadzony czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną w rozumieniu przepisów kodeksu granicznego Schengen.

I to by było na tyle…

Dodaj komentarz