Kłopot miałby, bo musiałby

Marszałek Senatu, p. prof n. med. Tomasz Grodzki podzielił przekonanie PiS-u, że jeśli se w ciągu miesiąca nie wybierzemy Dudy na prezydenta, to zamiast cudu nad Wisłą będzie Sodoma i Gomora. Jeśli idzie o termin to jeżeli wybory miałyby się odbyć 5 czy 12 lipca to oczywiście Sąd Najwyższy miałby kłopot, bo musiałby bardzo skrócić swój okres uznania ważności wyborów. Panu marszałkowi wtóruje p. premier: Późniejszy termin nie byłby wskazany, ponieważ potem, do 6 sierpnia kończy się kadencja  prezydenta i z terminów, które potem wynikają z prawa mogłoby to oznaczać, że ogłoszenie ostateczne wyborów, czy zatwierdzenie ostateczne wyborów przez Sąd Najwyższy przeciągnęłoby się poza ten termin. Inne terminy determinujące kalendarz wyborczy i długość trwania poszczególnych czynności zarówno dla przedstawiciela władzy jak i dla przedstawiciela opozycji nie mają najmniejszego znaczenia. Jeśli w swej nieskończonej naiwności ktoś łudził się, że Senat opowie się po stronie prawa, to kolejny raz srodze się rozczarował. Zgodnie z ciągle obowiązującym Kodeksem Wyborczym

Art.  298.  §  4. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego może być dokonane najpóźniej w 55 dniu przed dniem wyborów.

Jeśli wybory — jak chce Grodzki, Morawiecki i inni — miałyby się odbyć 28 czerwca, to komitety wyborcze należało zgłaszać najpóźniej do 4 maja. Ktoś zgłosił? Nie, bo partia rządząca rzuciła kandydującym karierowiczom ochłap w postaci „praw nabytych” i oni skwapliwie z niego skorzystali. Dalej. Zgodnie z ciągle obowiązującym Kodeksem Wyborczym

Art. 303. § 1. Zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej dokonuje osobiście pełnomocnik wyborczy najpóźniej do godziny 24:00 w 45 dniu przed dniem wyborów.

Jeśli wybory — jak chce Grodzki, Morawiecki i ich towarzysze — miałyby się odbyć 28 czerwca, to kandydatów na prezydenta należało zgłaszać najpóźniej do 14 maja. Ktoś zgłosił? Nie, albowiem kogo obchodzi prawo które wszyscy obchodzą? Politycy PiS-u bez owijania w bawełnę mówią, że chodzi o to, by Senat jak najszybciej przyjął ustawę, by Sejm jak najszybciej mógł poprawki senackie wrzucić do kosza, by marszałek Witek mogła ogłosić termin wyborów i przygotowywać kalendarz wyborczy. Czasu na zbieranie podpisów przez nowych kandydatów, w tym przez Rafała Trzaskiego, Trzaskowskiego będzie tyle, ile będzie chciał Senat. Nie, oczywiście nie chodzi o poprawkę ustalającą czas trwania poszczególnych pozycji kalendarza wyborczego, ale o szybkość procedowania. Jak Senat tę ustawę uchwali szybko, to czasu będzie dużo. Jak Senat będzie zwlekał nie daj boże do 13 czy tam do 12 czerwca, to czasu będzie bardzo mało.

Lep, na który większość parlamentarna złapała opozycję wygląda tak:

Art. 14 4. W przypadku kandydata, zarejestrowanego przez Państwową Komisję Wyborczą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął  uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgłoszonego ponownie jako kandydata […] uznaje się danego kandydata za zarejestrowanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej w wyborach Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie.

Nie skorzystała koalicja populistyczna, ale to nie znaczy, że nie da się jej wodzić za nos. Zgodnie z przepychaną w przyspieszonym tempie przez senatorów ustawą:

Art. 15 1. W postanowieniu o zarządzeniu wyborów Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Kodeksie wyborczym i ustawie, mając na względzie termin wyborów ustalony w postanowieniu. Terminów wykonania czynności wyborczych wskazanych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy nie stosuje się.

Oznacza to, że kalendarz wyborczy zostanie ustalony z pominięciem Kodeksu wyborczego, a o wszystkim zadecyduje marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii obsadzonej przez PiS z partyjnego klucza Państwowej Komisji Wyborczej. Sąd Najwyższy z kolei, a ściślej Izba, która będzie ustalała wyniki wyborów i rozpatrywała protesty wyborcze, została w całości powołana przez PiS. Ponieważ nigdzie nie jest powiedziane, że opinia PKW jest wiążąca, więc ustalenie kalendarza wyborczego de facto w całości spoczywa na barkach p. Witek.

Czynniki partyjno-rządowe poganiają Senat mimo, iż do tej pory nie została opublikowana uchwała Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca wyborów z 10 maja. Dlaczego? Z prozaicznego powodu — władza chce mieć pełną kontrolę nad kalendarzem i nie chce dopuścić do ogłoszenia terminu wyborów zanim ustawa wejdzie w życie. Dlatego czeka na Senat, a gdy ten zrobi to, czego się od niego oczekuje, czyli szybko klepnie procedowaną ustawę, będzie mogła zacząć działać. PiS bowiem, w przeciwieństwie do niemrawej, nieudolnej, beznadziejnej opozycji z żelazną konsekwencją realizuje swoje plany nie oglądając się na nic, łamiąc ustalenia, nie przestrzegając reguł. Dlatego nie można przeprowadzić rekrutacji uzupełniającej do szkół, ponieważ — jak tłumaczy dyrektorka — by była niemożliwa do przeprowadzenia z przyczyn prawnych — niezachowane byłyby poszczególne terminy. Można natomiast przeprowadzić wybory. Tu bowiem „względy prawne” i terminy nie grają żadnej roli. Dlatego Senat szybko klepnie ustawę, Sejm wyrzuci jego poprawki do kosza, a Witek ustawi kalendarz tak, żeby było dobrze. A gdy Duda ponownie zostanie prezydentem senatorowie nie spalą się ze wstydu, nie zrezygnują z mandatu, nie zrzekną się diety, lecz nadal z powagą nie będą odgrywać w procesie stanowienia prawa żadnej roli

Albert Einstein zauważył, że trzeba być niespełna rozumu, żeby powtarzając te same działania oczekiwać innych wyników. Opozycja zdobywszy niewielką większość w Senacie próbuje zadać temu kłam. Bez rezultatu. Przed nami ostatnia próba.

 

◄▌▬▬▬▐►

Dodatek:
Kalendarz wyborczy dla wyborów zarządzonych 5 lutego:

do 16 marca 2020 r. zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczy-pospolitej Polskiej
do 23 marca 2020 r. powołanie okręgowych komisji wyborczych
do 26 marca 2020 r. dokonywanie przez komisarzy wyborczych zmian w podziale na obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
do 26 marca 2020 r. do godz. 24:00 zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu zarejestro-wania
do 6 kwietnia 2020 r.* utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śled-czych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do 10 kwietnia 2020 r. podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnospraw-nych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika
do 10 kwietnia 2020 r. zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
do 10 kwietnia 2020 r. zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
do 20 kwietnia 2020 r.* powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych
do 20 kwietnia 2020 r.* podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do 20 kwietnia 2020 r.* sporządzenie spisów wyborców przez gminy
od 19 kwietnia 2020 r. do 27 kwietnia 2020 r.* składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okre-sową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników od-bywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jed-nostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejsco-wości, w której odbywają służbę
do 20 kwietnia 2020 r. podanie do publicznej wiadomości danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do 27 kwietnia 2020 r.* zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców nie-pełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a
od 25 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r. do godz. 24:00 nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w pro-gramach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
do 4 maja 2020 r.* składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 5 maja 2020 r. składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spi-su wyborców w wybranym przez siebie obwodzie gło-sowania na terenie kraju
do 7 maja 2020 r. zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach gło-sowania utworzonych za granicą
do 7 maja 2020 r. zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wybor-ców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
8 maja 2020 r. o godz. 24:00 zakończenie kampanii wyborczej
9 maja 2020 r. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wybor-czych spisów wyborców
10 maja 2020 r. w godz. 7:00‑21:00 przeprowadzenie głosowania
* Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

Senat deklaruje, że uwinie się z poprawieniem niekonstytucyjnej ustawy do połowy przyszłego tygodnia. Zakładając, że Sejm też uwinie się błyskawicznie, a p.rezydent będzie warował z długopisem, kalendarz wyborczy może przedstawiać się następująco (poszczególne pozycje potraktowane hasłowo):

do 30 maja 2020 r. utworzeniu komitetów wyborczych
do 1 czerwca 2020 r. powołanie okręgowych komisji wyborczych
do 3 czerwca 2020 r. zmiany w podziale na obwody głosowania
do 3 czerwca 2020 r. do godz. 24:00 zgłaszanie kandydatów
do 6 czerwca 2020 r. utworzenie obwodów głosowania w szpitalach
do 8 czerwca 2020 r. informacje o numerach i granicach obwodów
do 8 czerwca 2020 r. wnioski o utworzenie obwodów na statkach
do 8 czerwca 2020 r. zgłaszanie kandydatów do komisji wyborczych
do 9 czerwca 2020 r. powołanie obwodowych komisji wyborczych
do 9 czerwca 2020 r. informacje obwodach za granicą
do 9 czerwca 2020 r. sporządzenie spisów wyborców przez gminy
od 9 czerwca 2020 r. do 17 czerwca 2020 r. dopisanie do spisu wyborców mundurowych
do 10 czerwca 2020 r. informacje o kandydatach
do 17 czerwca 2020 r. karty do głosowania w alfabecie Braille’a
od 15 czerwca 2020 r.
do 20 czerwca 2020 r. do godz. 24:00
spoty wyborcze w radiu i TV
do 22 czerwca 2020 r. wnioski o pełnomocnictwo
do 23 czerwca 2020 r. dopisanie do spisu wyborców
do 25 czerwca 2020 r. wpisanie do spisu wyborców za granicą
do 25 czerwca 2020 r. wpisanie do spisów wyborców na statkach
26 czerwca 2020 r. o godz. 24:00 zakończenie kampanii wyborczej
27 czerwca 2020 r. przekazanie spisów wyborców
28 czerwca 2020 r. w godz. 7:00‑21:00 głosowanie

Oczywiście poszczególne pozycje mogą się nieznacznie różnić, na zbieranie podpisów może być więcej niż dwa dni, ale nie wpłynie to zbytnio na ogólny obraz. Na pierwszy rzut oka widać, że to, co rozpisane jest na tygodnie będzie trwało kilka, góra kilkanaście dni. Na dodatek w dniu wyborów 10 maja liczba zakażonych wynosiła 15.996, teraz przekroczyła 20.000. W ciągu 10 dni przybyło 4.000. Zakładając, że zakażonych przybywa w dotychczasowym tempie 28 czerwca będzie ich 32.000. Czy to znaczy, że 28 czerwca będzie bezpieczniej niż 10 maja? Mimo to opozycja już nie rozdziera szat i nie przekonuje, że „organizowanie wyborów w tej sytuacji to zbrodnia na Polakach”, choć dochodzą niepokojące wieści, że zaczynają chorować i umierać także dzieci.

Dodaj komentarz