Stan nadzwyczajny

2 września 20121 roku rozporządzeniem prezydenta wprowadzono stan wyjątkowy na wybranych obszarach Rzeczpospolitej Polskiej. W rozporządzeniu czytamy, że stan wyjątkowy wprowadzono

Na podstawie art. 230 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1928)

Art. 3 ustawy o stanie wyjątkowym brzmi:

  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 2 ust. 1, a następnie wydaje rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na czas oznaczony nie dłuższy niż 90 dni lub postanawia odmówić wydania takiego rozporządzenia.  Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od jego podpisania.
  2. W rozporządzeniu o wprowadzeniu stanu wyjątkowego określa się przyczyny wprowadzenia, czas trwania i obszar, na jakim wprowadza się stan wyjątkowy, oraz, w zakresie dopuszczonym niniejszą ustawą, rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela.

Przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego określone w rozporządzeniu są takie oto:

W związku ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi, zarządzam wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego na okres 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia.

Obywatelom bezpieczeństwo zapewni to, dzięki czemu bezpiecznie było w PRL-u, czyli zakaz fotografowania, obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości oraz cenzura prewencyjna.

3) obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
5) zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów, położonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym;
7) ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że nie chodzi o żadne bezpieczeństwo lecz o blokadę informacyjną.

 

PS.
Jedną z przyczyn wprowadzenia stanu wyjątkowego były według władzy niebezpieczeństwo związane z manewrami запад. Problem w tym, że manewry prowadzone są także na terenie obwodu kaliningradzkiego, a tam stanu wojennego nie wprowadzono.

Dodaj komentarz