Pucz Ptysia. Bajka z paragrafu 22.

Ptyś jest jak skała, puczu się nie boi. Ptyś jest przygotowany, jak trzeba było pokazać siłę to oddziały policji do obrony trawnika ściągnął z połowy Polski. No i żaden czołg z puczystami nie przyjechał, co za szkoda… Pewnie się wystraszyli, albo wszystkie czołgi są w gestii Ptysia… czyli kto mógł zrobić pucz? (jeśli nie wiesz, to przeczytaj tytuł).

Ptyś jest przygotowany, ma ustawę antyterrorystyczną a tam jak byk stoi (nomen omen) paragraf / artykuł 22.

To taki fajny paragraf, który mówi o tym, że Ptyś wszystko może, nawet zrobić pucz, a jednocześnie być przeciw. To taka nowa militarna forma starego powiedzenia „nie chcem, ale muszem”. Co Ptyś potrzebuje do puczu militarnego w Polsce?  W świetle paragrafu / artykułu 22 do zlikwidowana w Polsce demokracji potrzeba: dwóch ministrów i przynajmniej jednego terrorystę… tak to  wystarczy aby wprowadzić 3 lub 4 stopień zagrożenia terrorystycznego w kraju. A wtedy witaj „stanie wojenny” i swobodo dyktatury prawych i sprawiedliwych. Obecnym problemem Ptysia jest jedynie brak odpowiedniego terrorysty. Ale nic to, Ptyś jest też kreatywny i być może sam dojdzie do tego wniosku, który mi nasuwa się już od jakiegoś czasu, że sam rząd powołany przez Ptysia jest wystarczającym zagrożeniem terrorystycznym dla Polski by zgodnie z paragrafem 22 ustawy antyterrorystycznej wprowadzić 3 lub 4 stopień zagrożenia, a co za tym idzie za pomocą ministra spraw wewnętrznych i ministra obrony narodowej przejąć wreszcie pełnie władzy w kraju… I to nic że było by to obalenie własnego jeszcze podobno demokratycznego rządu.

Stara prawda ludowa mówi, że jak chcesz mięć coś zrobione dobrze – to zrób to sam.

Pucz się sam nie zrobi, ale spoko Ptyś potrafi, Ptyś da rade, a ministrowie pomogą.

27.12.2016
villk

 

A TO JUŻ NIE JEST BAJKA.
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2016 poz. 904)

Art. 22.
1. W przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego w trybie art. 16 ust. 1, jeżeli użycie oddziałów i pododdziałów Policji okaże się niewystarczające lub może okazać się niewystarczające, do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji mogą być użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do ich przygotowania specjalistycznego, posiadanego sprzętu i uzbrojenia oraz zaistniałych potrzeb.
2. Przygotowanie do użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności rozpoczęcie planowania, pozyskiwania informacji i współpracy z organami administracji publicznej, może nastąpić po wprowadzeniu trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego i przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 3.
3. Decyzję o użyciu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej niepodlegającą ogłoszeniu, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, wydaje Minister Obrony Narodowej, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych określający zakres i formę pomocy. Minister Obrony Narodowej informuje niezwłocznie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów o wydaniu decyzji.

 

W nawiązaniu do:
Kaczyński: „To był pucz. Zwycięstwo opozycji oznacza likwidację wolności w Polsce”
oraz do
Paragraf 22 (Wikipedia): Paragraf 22 (ang. Catch 22) – powieść amerykańskiego pisarza Josepha Hellera, a także potoczne określenie sytuacji bez wyjścia, w której aby wypełnić jakieś kryterium, trzeba jednocześnie spełniać inny warunek, który to kryterium wyklucza.

Dodaj komentarz


komentarzy: 1

 1. To ustawa o Stanie Wojennym?

  Art. 16.

  1. Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów:

  1. na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. na obszarze jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju;
  3. na obszarze określonym w sposób inny niż przez odniesienie do jednostek podziału terytorialnego kraju;
  4. dla określonych obiektów jednostek organizacyjnych administracji publicznej, prokuratury, sądów lub innych obiektów infrastruktury administracji publicznej lub infrastruktury krytycznej;
  5. w przypadku gdy skutki zdarzenia o charakterze terrorystycznym mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej innych niż placówki zagraniczne Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 1403, z późn. zm.).